Forskning

Lærerrollen i teknologitette klasserom

I denne casen i naturfag følges 18 elever på 5. trinn gjennom et undervisningsforløp på to uker med ”kropp og helse” som tema. Alle elevene i denne klassen hadde hver sin iPad i tillegg til trykte lærebøker.

 

Analysene viser at det var stor variasjon i bruken av læremidler på tvers av arbeidsformer. Den interaktive tavla var viktig i helkasseundervisningen, både for å gi elevene informasjon om læringsmål og om oppgaver i timen.

I analysene av lærer-elev-dialogene viste det seg at læreren brukte mest tid på å hjelpe elevene med å jobbe selvstendig med de nevnte digitale læremidlene. Like fullt viser analysene at elevene tidvis strevde med å skape mening i møte med fagtekstene i de digitale læremidlene, og at de strevde med å få til utforskende og faglige samtaler som var orientert mot en felles forståelse i gruppen.

Disse funnene viser at lærere i teknologitette klasserom må balansere mellom å hjelpe elevene til å arbeide selvstendig med digitale læremidler og på den annen hjelpe elevene med å både forstå det temaet de skal arbeide med i betydning faglig og konseptuell støtte.

I det individuelle arbeidet ble det brukt en rekke ulike apper på iPad og elevene brukte også TV2 skole, Kanal S og Gaia 5 som læremidler ved hjelp av nettbrettet. Anaysene fremhever også hvordan iPad ”utvider” klasserommet. Istedenfor å sitte på plassen sin i klasserommet ble elevene sendt ut på «ekskursjoner» rundt omkring i skolebygget for å gjennomføre ulike aktiviteter. Disse aktivitetene ble så dokumentert ved hjelp av ulike apper som elevene brukte på iPaden. Opplegget med stasjoner i bygget skapte uten tvil variasjon for og engasjement hos elevene, noe som tyder på at de fant aktivitetene meningsfulle.

Alle elevene hadde signifikant fremgang fra pre til posttest. En forklaring på det gode læringsutbytte finner vi trolig i den svært strukturerte formen med klare læringsmål. Variasjonen i arbeidsmåter der elevene satte seg inn i ulikt fagstoff individuelt og deretter delte sin forståelse med de andre elevene og ikke minst lærerens konsolideringssituasjoner bygget bro mellom de ulike aktivitetene og lærerens konseptuelle støtte i helklasseundervisningen.

Hentet fra UiO, Institutt for Pedagogikk