Forskning

IKT og læring i høyere utdanning – hvordan påvirker bruken?

Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Formålet med studien er å belyse hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning og om pedagogisk bruk av IKT bidrar til studiekvalitet.

 

Oppdragsgiver er Norgesuniversitetet. Vi har besøkt åtte læresteder innenfor høyere utdanning og intervjuet fagansatte og studenter på ulike studieprogram. Målet har vært å finne ut mer om hvordan de vurderer IKT som læringsressurs og om deres erfaringer med hvordan IKT virker inn på undervisning, læring, kommunikasjon og organisasjon. Funnene fra studien vil danne grunnlag for utvikling av spørsmål til Norgesuniversitetets neste kartlegging av digital tilstand innenfor høyere utdanning.

Hentet fra NIFU